Legacy Publication

You are here

Transit Profile

Transit Profile

Excel | CSV

FINANCIAL

  1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Passenger operating revenues1, total ($ millions) 1,407 1,707 6,510 16,053 17,968 18,241 17,964 18,357 19,124 20,576 21,979 23,725 24,186 25,826 27,089 28,828 32,186 33,762 36,502 37,490
Operating
revenues, total
1,407 1,707 2,805 6,786 7,398 8,069 9,790 10,265 10,658 11,304 11,789 12,082 11,906 13,124 13,468 13,927 16,427 15,391 16,124 16,483
Passenger fares, total 1,335 1,639 2,557 5,891 6,756 6,801 6,965 7,174 7,369 7,680 8,008 8,354 8,144 8,510 9,009 9,470 11,819 10,625 11,426 11,845
Motor
bus
910 1,194 1,791 2,967 3,250 3,287 U U U U U U 3,603 3,691 3,835 4,044 5,961 4,469 4,726 4,886
Heavy
rail
270 369 717 1,741 1,976 2,018 U U U U U U 2,492 2,654 2,903 3,007 3,218 3,346 3,639 3,801
Light
rail
74 47 31 83 135 127 U U U U U U 226 229 233 249 293 309 368 390
Trolley
bus
81 30 26 46 55 54 U U U U U U 59 53 55 57 60 59 63 68
Demand
responsive
U U U 41 171 146 U U U U U U 184 176 180 193 209 207 216 238
Ferryboata U U U 56 41 60 U U U U U U 63 86 91 93 71 117 119 115
Commuter
rail
U U U 952 1,083 1,078 U U U U U U 1,447 1,551 1,614 1,727 1,860 1,979 2,161 2,173
Otherb U U 3 6 46 31 U U U U U U 69 69 98 101 148 141 133 174
Other
operating revenue
72 68 248 895 642 1,268 2,825 3,091 3,288 3,624 3,781 3,728 3,762 4,615 4,460 4,457 4,609 4,766 4,698 4,637
Operating assistancec, total U U 3,705 9,267 10,570 10,172 8,174 8,092 8,467 9,271 10,190 11,643 12,281 12,702 13,621 14,901 15,759 18,371 20,378 21,008
State
and local
U U 2,611 8,297 9,655 9,355 7,621 7,488 7,725 8,411 9,205 10,525 10,979 11,106 11,597 12,658 13,235 15,831 17,811 17,921
Federal U U 1,094 970 916 817 554 604 741 860 984 1,117 1,302 1,596 2,024 2,243 2,523 2,540 2,568 3,086
Operating
expenses
2, total ($ millions)
1,377 1,996 (R) 6,247 15,742 17,920 17,849 16,302 16,963 17,580 18,781 20,009 21,529 22,933 24,185 25,427 27,238 29,025 31,304 33,479 34,638
Motor
bus
U U U 8,903 10,144 10,321 8,996 9,422 9,713 10,342 11,026 11,814 12,613 13,316 13,790 14,666 15,796 16,812 17,963 18,313
Heavy
rail
U U U 3,825 3,786 3,523 3,402 3,474 3,530 3,693 3,931 4,180 4,267 4,446 4,734 5,145 5,287 5,888 6,129 6,311
Light
rail
U U U 237 413 376 440 471 493 536 597 676 778 815 887 978 1,070 1,163 1,259 1,393
Trolley
bus
U U U 109 133 139 135 140 146 167 177 172 187 183 185 196 197 199 214 233
Demand
responsive
U U U 518 943 1,000 750 873 995 1,104 1,225 1,410 1,636 1,779 1,902 2,071 2,286 2,539 2,861 3,053
Ferryboata U U U 171 200 210 188 201 210 226 242 290 314 318 304 332 367 429 507 500
Commuter
rail
U U U 1,939 2,228 2,211 2,294 2,275 2,355 2,569 2,679 2,852 2,995 3,173 3,436 3,657 3,765 4,001 4,294 4,538
Otherb U U U 41 73 69 98 108 137 144 131 133 143 156 188 193 256 274 253 298
Average
passenger revenue per passenger-mile
3, all modes ($)
U U 0.06 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.24 0.20 0.21 0.22
Motor
bus
U U 0.08 0.14 0.17 0.17 U U U U U U 0.18 0.19 0.20 0.21 0.29 0.22 0.22 0.23
Heavy
rail
U U 0.07 0.15 0.19 0.19 U U U U U U 0.18 0.20 0.20 0.21 0.22 0.21 0.22 0.23
Light
rail
U U 0.08 0.14 0.16 0.15 U U U U U U 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.18
Trolley
bus
U U 0.12 0.24 0.29 0.29 U U U U U U 0.32 0.30 0.32 0.33 0.37 0.38 0.39 0.41
Demand
responsive
U U U 0.09 0.30 0.24 U U U U U U 0.28 0.25 0.26 0.26 0.28 0.27 0.26 0.27
Ferryboata U U U 0.20 0.16 0.23 U U U U U U 0.21 0.24 0.25 0.26 0.20 0.31 0.31 0.32
Commuter
rail
U U U 0.13 0.14 0.13 U U U U U U 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.20 0.20
Otherb U U 0.01 0.05 0.20 0.11 U U U U U U 0.10 0.11 0.13 0.12 0.17 0.15 0.12 0.14
Average
passenger fare, per unlinked trip
4, all modes ($)
0.14 0.22 0.30 0.67 0.85 0.88 0.92 0.90 0.91 0.90 0.92 0.93 0.90 0.96 1.01 1.03 1.26 1.07 1.11 1.17
Motor
bus
U U 0.31 0.52 0.67 0.68 U U U U U U 0.68 0.72 0.75 0.77 1.13 0.85 0.87 0.91
Heavy
rail
U U 0.34 0.74 0.91 0.99 U U U U U U 0.93 0.99 1.06 1.07 1.10 0.97 1.03 1.09
Light
rail
U U 0.23 0.47 0.48 0.50 U U U U U U 0.67 0.68 0.67 0.65 0.72 0.74 0.82 0.84
Trolley
bus
U U 0.18 0.36 0.46 0.45 U U U U U U 0.51 0.49 0.52 0.54 0.60 0.61 0.63 0.66
Demand
responsive
U U U 0.60 1.94 1.66 U U U U U U 2.33 2.15 2.17 2.22 2.36 2.28 2.26 2.37
Ferryboata U U U 1.12 0.87 1.28 U U U U U U 1.25 1.43 1.58 1.59 1.26 1.90 1.94 1.93
Commuter
rail
U U U 2.90 3.19 3.13 U U U U U U 3.49 3.79 3.90 4.08 4.22 4.32 4.58 4.68
Otherb U U 0.75 0.20 1.41 0.95 U U U U U U 1.06 1.06 1.15 1.18 1.73 1.67 1.63 1.86

INVENTORY

  1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Number of systemsd, 5, total 1,286 1,096 1,055 5,078 5,973 5,973 5,973 5,973 5,975 6,000 6,000 6,000 6,000 5,804 6,429 6,429 6,435 7,700 7,700 7,200
Motor
bus
1,236 1,075 1,022 2,688 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,262 2,262 2,264 2,264 1,982 1,500 1,500 1,500 1,200 1,086 1,088
Heavy
rail
31 15 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Light
rail
~ ~ 9 17 22 22 22 22 22 24 25 26 27 27 29 29 33 33 33 35
Trolley
bus
19 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
Demand
responsive
U U U 3,893 5,214 5,214 5,214 5,214 5,214 5,252 5,252 5,251 5,251 5,346 5,960 5,960 5,960 7,300 7,200 6,700
Ferryboata U U 16 27 25 25 25 25 25 30 33 42 42 46 47 47 47 39 32 32
Commuter
rail
U U 18 14 16 16 16 16 18 20 19 21 20 21 21 22 22 22 23 27
Otherb U U 5 35 68 69 73 69 70 81 81 82 82 86 85 87 87 97 100 94
Number
of vehicles
6, total
65,292 61,350 75,388 93,430 116,416 116,341 93,675 98,381 100,346 103,308 106,136 111,266 112,104 114,932 117,402 121,912 125,647 125,607 129,286 136,117
Motor
bus
49,600 49,700 59,411 58,714 68,123 67,107 53,339 54,946 55,661 57,352 58,578 60,256 60,719 61,659 61,318 62,284 64,025 63,359 63,151 63,343
Heavy
rail
9,010 9,338 9,641 10,567 10,282 10,166 10,243 10,228 10,296 10,362 10,311 10,718 10,849 10,754 10,858 11,110 11,052 11,222 11,377 11,461
Light
rail
2,856 1,262 1,013 910 1,051 1,048 1,097 1,062 1,061 1,160 1,306 1,359 1,448 1,482 1,622 1,645 1,801 1,802 1,948 2,059
Trolley
bus
3,826 1,050 823 610 643 695 675 655 646 657 652 600 616 672 597 615 609 559 590 531
Demand
responsive
U U U 16,471 28,729 29,352 17,738 19,820 20,042 20,761 22,087 24,668 24,808 25,873 26,333 28,346 29,406 29,433 30,773 34,235
Ferryboata U U U 108 110 112 84 87 97 101 98 109 106 108 115 126 116 130 131 143
Commuter
raile
U U 4,500 4,982 5,126 5,164 5,239 5,425 5,535 5,549 5,497 5,528 5,631 5,866 6,130 6,290 6,300 6,279 6,494 6,722
Otherb U U U 1,068 2,352 2,697 5,260 6,158 7,008 7,366 7,607 8,028 7,927 8,518 10,429 11,496 12,338 12,823 14,822 17,623
Number of employeesf, 7, total 156,400 138,040 (R) 187,000 262,176 294,087 300,491 314,944 320,759 327,752 337,885 347,841 357,266 360,722 337,982 345,871 354,458 357,484 (R) 370,784 387,155 390,326
Motor
bus
121,300 101,598 U 162,189 174,373 181,973 190,152 196,861 198,644 204,179 211,095 214,674 214,825 205,478 212,122 217,332 221,302 (R) 186,329 192,213 192,510
Heavy
rail
35,100 36,442 U 46,102 51,062 45,644 45,793 45,935 45,163 46,311 47,087 47,865 48,464 48,327 47,211 47,806 48,323 (R) 49,369 49,982 49,741
Light
rail
+ + U 4,066 5,140 4,935 5,728 5,940 6,024 6,058 6,572 7,021 7,598 7,619 8,184 8,181 8,448 (R) 9,250 9,939 10,558
Trolley
bus
+ + U 1,925 1,848 1,871 2,084 2,037 2,053 2,140 2,223 2,008 2,027 1,964 1,928 1,942 1,845 (R) 1,769 1,832 1,986
Demand
responsive
U U U 22,740 35,450 39,882 44,667 44,029 48,406 51,186 52,021 55,846 56,746 42,935 43,642 46,624 46,178 (R) 91,183 99,323 100,242
Ferryboata U U U 2,813 2,764 2,829 2,932 3,586 3,632 4,125 2,682 4,820 5,441 5,536 5,970 5,871 4,539 4,079 4,165 4,596
Commuter
rail
U U U 21,443 22,596 22,320 22,604 21,651 22,488 22,896 23,518 23,851 24,391 24,813 25,296 25,321 25,314 (R) 26,272 27,144 28,278
Otherb U U U 898 854 1,037 984 720 1,342 990 2,643 1,181 1,230 1,312 1,518 1,382 1,535 (R) 2,533 2,557 2,591

PERFORMANCE

  1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vehicle-miles8, total (millions) 2,143 1,883 2,287 3,242 3,468 3,550 3,082 3,201 3,347 3,500 3,605 3,735 3,855 3,915 3,972 4,054 4,127 4,238 4,375 4,475
Motor
bus
1,576 1,409 1,677 2,130 2,162 2,184 1,813 1,849 1,904 1,985 2,041 2,104 2,156 2,177 2,169 2,192 2,214 2,241 2,272 2,285
Heavy
rail
391 407 385 537 532 537 543 558 566 578 595 608 621 630 642 646 652 657 674 685
Light
rail
75 34 18 24 34 35 37 41 43 48 52 54 61 64 67 69 74 84 88 90
Trolley
bus
101 33 13 14 14 14 14 14 14 14 15 13 14 14 13 13 12 11 12 13
Demand
responsive
U U U 306 464 507 363 410 469 494 532 578 613 640 651 683 708 752 803 847
Ferryboata U U 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Commuter
rail
U U 179 213 231 238 242 251 259 266 271 277 284 286 295 303 315 325 337 337
Otherb U U 13.4 16.3 29.5 34.2 67.7 77.0 89.8 112.2 96.8 99.5 103.9 100.8 130.7 144.3 149.3 163 187 214
Unlinked
passenger trips
9, total (millions)
9,395 7,332 8,567 8,799 7,949 7,763 7,565 7,982 8,115 8,523 8,720 9,008 9,018 8,876 8,937 9,176 9,379 9,948 10,257 10,134
Motor
bus
6,425 5,034 5,837 5,677 4,871 4,848 4,506 4,602 4,754 4,992 5,040 5,215 5,269 5,146 5,094 5,227 5,274 5,278 5,448 5,359
Heavy
rail
1,850 1,881 2,108 2,346 2,169 2,033 2,157 2,429 2,393 2,521 2,632 2,728 2,688 2,668 2,748 2,808 2,927 3,460 3,547 3,490
Light
rail
463 235 133 175 284 251 259 259 273 289 316 334 337 338 350 381 407 418 451 464
Trolley
bus
657 182 142 126 118 119 117 121 117 120 122 119 116 109 106 107 100 97 101 104
Demand
responsive
U U U 68 88 88 55 88 66 69 73 77 79 82 83 87 88 91 96 100
Ferryboata U U 63 50 47 47 43 42 48 50 47 48 50 60 57 59 56 61 62 59
Commuter
rail
U U 280 328 339 344 352 357 381 396 413 418 414 410 414 423 441 458 471 464
Otherb U U 4 29 33 33 76 83 84 88 76 69 65 65 85 85 86 84 81 94
Passenger-miles10, total (millions) U U 39,854 41,143 39,585 39,808 38,984 40,180 41,605 43,279 45,100 46,508 46,096 45,677 46,546 47,125 49,504 51,873 53,712 53,898
Motor
bus
U U 21,790 20,981 18,832 18,818 16,802 17,509 17,874 18,684 18,807 19,583 19,679 19,179 18,921 19,425 20,390 20,388 21,198 21,100
Heavy
rail
U U 10,558 11,475 10,668 10,559 11,530 12,056 12,284 12,902 13,844 14,178 13,663 13,606 14,354 14,418 14,721 16,138 16,850 16,805
Light
rail
U U 381 571 833 860 955 1,024 1,115 1,190 1,339 1,427 1,432 1,476 1,576 1,700 1,866 1,930 2,081 2,196
Trolley
bus
U U 219 193 187 187 184 189 182 186 192 187 188 176 173 173 164 156 161 168
Demand
responsive
U U N 431 577 607 391 531 513 559 588 626 651 689 704 738 753 778 844 881
Ferryboata U U N 286 260 260 255 254 280 295 298 295 301 367 357 359 360 381 390 365
Commuter
rail
U U 6,516 7,082 7,996 8,244 8,350 8,037 8,702 8,764 9,400 9,544 9,500 9,555 9,715 9,470 10,359 11,137 11,032 11,129
Otherb U U 390 124 232 273 516 579 654 699 632 668 683 629 745 842 891 966 1,156 1,254
Average
trip length
11, all modes (miles)
U U 4.7 4.7 5.0 5.1 5.2 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1 5.3 5.2 5.2 5.3
Motor
bus
U U 3.7 3.7 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9
Heavy
rail
U U 5.0 4.9 4.9 5.2 5.3 5.0 5.1 5.1 5.3 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1 5.0 4.7 4.8 4.8
Light
rail
U U 2.9 3.3 2.9 3.4 3.7 3.9 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7
Trolley
bus
U U 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Demand
responsive
U U U 6.3 6.6 6.9 7.2 6.0 7.8 8.1 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.8 8.8
Ferryboata U U U U 5.7 6.0 5.9 6.0 5.8 6.0 6.3 6.1 6.0 6.1 6.2 6.1 6.4 6.2 6.3 6.1
Commuter
rail
U U 23.3 21.6 23.6 24.0 23.7 22.5 22.9 22.1 22.8 22.8 22.9 23.3 23.5 22.4 23.5 24.3 23.4 24.0
Vanpool U U U U 32.4 35.0 34.6 33.2 36.5 34.4 34.6 38.4 37.2 33.1 30.8 33.9 33.7 34.6 33.2 33.2
Otherg U U 5.8 5.2 0.5 0.7 3.6 3.6 3.7 3.8 3.5 3.7 4.3 3.6 4.1 3.8 3.1 3.0 3.2 3.3
Average
vehicle speed
12, all modes (miles per hour)
U U U U 14.7 15.0 14.9 14.9 15.2 14.9 14.7 14.7 14.8 14.7 14.6 14.8 14.7 14.0 14.9 (P) 14.9
Motor
bus
U U U U 13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.7 12.6 12.6 12.6 (P) 12.5
Heavy
rail
U U U U 20.7 21.0 20.7 20.7 20.5 20.5 20.4 20.4 20.2 20.6 20.4 20.0 20.0 20.1 20.2 (P) 20.3
Light
rail
U U U U 14.4 14.0 14.1 15.5 15.7 15.4 15.3 15.1 15.3 15.7 15.5 14.9 14.7 15.1 15.0 (P) 15.1
Trolley
bus
U U U U 8.2 8.0 7.7 7.4 7.7 7.6 7.3 7.1 7.4 7.4 7.9 7.4 7.4 7.2 7.2 (P) 7.2
Demand
responsive
U U U U 14.0 15.0 14.7 15.3 16.5 14.7 14.7 14.5 14.7 14.5 14.4 14.7 14.6 12.1 14.6 (P) 14.3
Ferryboata U U U U 8.4 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.7 8.4 8.3 9.1 9.7 9.8 (P) 9.3
Commuter
rail
U U U U 33.8 34.0 33.1 33.8 31.8 32.9 28.5 31.6 31.7 31.7 31.5 31.6 31.4 31.4 31.2 (P) 31.2
Vanpool U U U U 32.6 35.0 37.0 36.0 37.0 38.0 31.0 38.8 38.2 32.7 37.6 38.1 38.3 38.8 39.5 (P) 40.1
Otherg U U U U 5.7 6.0 17.6 16.5 18.5 21.1 16.9 21.3 20.8 18.0 20.0 21.8 22.5 15.4 16.5 (P) 14.7
Energy
consumption, diesel
13, total (million gallons)
208 271 431 651 678 678 535 539 560 576 591 596 674 555 544 532 545 537 536 658
Motor
bus
U U U 563 565 564 466 463 468 477 490 492 469 443 443 427 438 426 436 487
Heavy
rail
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Light
rail
NA NA NA NA NA NA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Trolley
bus
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Demand
responsive
U U U 15 30 29 6 7 10 11 13 15 14 26 17 18 18 17 18 45
Ferryboata U U U 20 21 22 20 21 21 23 25 25 25 26 25 25 24 28 26 33
Commuter
rail
U U U 53 62 63 43 48 62 65 63 64 165 60 59 62 64 66 54 91
Otherb U U U Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Energy
consumption, other
14, total (million gallons)
192 (R) 68 (R) 11 33 65 71 37 45 51 56 67 79 100 105 115 123 141 137 144 240
Gasoline and other nondiesel fuelsh 192 68 11 33 60 61 25 26 22 21 24 26 35 26 28 29 31 29 31 98
Compressed
natural gas
U U U U 5 11 11 19 29 35 44 53 66 79 87 94 111 108 113 142
Energy
consumption, electric power
15, total (million kWh)
2,908 2,561 2,446 4,837 5,081 5,068 4,923 4,908 4,962 5,126 5,382 5,485 5,529 5,508 5,657 5,765 5,770 6,216 6,337 6,492
Motor
bus
NA NA NA NA NA NA Z Z Z Z Z Z 3 1 2 1 1 1 Z Z
Heavy
rail
2,098 2,261 U 3,284 3,431 3,401 3,332 3,253 3,280 3,384 3,549 3,646 3,683 3,632 3,684 3,752 3,692 3,800 3,881 3,886
Light
rail
393 157 U 239 282 288 319 360 376 408 450 476 503 500 537 554 605 654 682 735
Trolley
bus
417 143 U 69 103 100 69 78 74 75 77 74 73 69 68 67 62 61 62 69
Demand
responsive
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Z Z Z
Ferryboata NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Commuter
rail
U U U 1,226 1,244 1,253 1,186 1,202 1,216 1,241 1,288 1,272 1,252 1,288 1,350 1,375 1,393 1,683 1,694 1,780
Otherb U U U 19 21 26 16 15 15 16 16 16 16 17 17 16 16 16 17 23

SAFETYi

  1960 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fatalities, all modes16 U U U 339 320 274 264 275 286 299 295 267 280 234 248 236 227 (R) 288 (R) 240 291
Transit
highway-rail grade crossing fatalitiesj, 17
U U U U U 17 7 12 26 21 20 13 24 21 29 23 21 (R) 27 (R) 26 37
Other
transit fatalities
U U U U U 257 257 263 260 278 275 254 256 213 219 213 206 (R) 261 (R) 214 254
Injured
persons, all modes
k,
16
U U U 54,556 58,193 57,196 55,288 56,132 55,990 55,325 56,697 53,945 19,260 18,235 18,982 18,131 19,238 20,944 25,584 24,686
Transit
highway-rail grade crossing injuriesj, 17
U U U U U 195 184 126 58 159 123 74 108 117 153 194 172 224 308 295
Other
transit injuries
U U U U U 57,001 55,104 56,006 55,932 55,166 56574 53871 19152 18118 18,829 17,937 19,066 20,720 25,276 24,391
Incidents,
all modes
16
U U U 90,163 70,693 62,471 59,392 61,561 60,094 58,703 59,898 58,149 30,331 19,797 20,939 21,016 22,275 22,718 22,261 23,115
Transit
highway-rail grade crossing incidentsj, 17
U U U U U 127 134 119 106 140 148 101 398 276 311 504 131 134 245 206
Other
transit incidents
U U U U U 62,344 59,258 61,442 59,988 58,563 59,750 58,048 29,933 19,521 20,628 20,512 22,144 22,584 22,016 22,909
Major
incidentsl
U U U U U U U U U U U U 2,282 1,913 2,515 3,335 2,505 2,839 4,300 3,737

KEY: ~ = included in heavy
rail figure; + = included in motor bus figure; kWh = kilowatt hours; NA = not
applicable; P = preliminary; R = revised; U = data are unavailable; Z = a
value too small to report.

a Excludes international, rural, rural interstate, island and
urban park ferries.

b Includes aerial tramway, automated guideway transit, cable car,
inclined plane, monorail, publico, vanpool,
jitney and Alaska railroad.

c Beginning in 1992, local
operating assistance
and other revenue declined by about $500 million due to a
change in accounting procedures at the New York City Transit Authority.
Beginning in 1992, total
operating expense
declined
by about $400 million due to a change in accounting procedures at the New
York City Transit Authority.

dTotal is not the sum of all modes since many
providers operate more than one mode.

e Includes locomotives which make up roughly 10 percent of commuter rail vehicles.

f
Based on employee
equivalents of 2,080 hours equals one employee; beginning in 1993, based on
number of actual employees. Number of employees are operating employees.

g Includes cable car, inclined plane, aerial tramway, monorail,
automated guideway, publico, jitney and Alaska railroad.

h Liquefied natural gas, liquefied petroleum gas, methanol,
propane, and other nondiesel fuels, except compressed natural gas and
bio-diesel fuels.

i These data are for motor
bus
, commuter rail, heavy rail, light rail, automated guideway, demand
response
, and vanpool.

j Transit highway-rail grade crossing fatalities, injuries,
and incidents are the result of public transit rail mode
operations excluding commuter
rail
. Almost all transit
highway-rail crossings are light rail crossings. The heavy rail system in
Chicago has 5 crossings. For the most part heavy rail operates on
rights-of-way that do not include crossings.

k Beginning in 2002, the Federal Transit Administration changed
the reporting threshold for injuries. Before 2002, essentially all injuries
had to be reported to the National Transit Database. Beginning in 2002, only
those injuries requiring immediate medical attention away from the scene of
the incident are required to be reported.

l From 2002 through 2007, the Federal Transit Administration
defined major incidents as safety and/or security incidents resulting in: a
fatality, two or more injuries transported for immediate medical treatment
away from the scene, grade crossing collisions with injury or $7500 in total
damage, rail transit vehicle collisions resulting in one or more injuries,
main-line derailments and evacuations due to life safety reasons. Since 2008,
reported property damages were equal to or greater than $25,000 and major
incidents were reclassified as reportable incidents requiring one or more
injuries transported for immediate medical treatment away from the
scene.

NOTES

Data may not add to total due to independent
rounding.

Beginning in 1996, Operating expenses, Number of vehicles, Vehicle miles, Unlinked passenger trips, Passenger
miles
, Average trip length and Energy consumption data are obtained from Federal Transit Administration and are
not comparable with earlier years.

Beginning in 2002 passenger fare by mode, Other operating revenue and Operating assistance data are obtained from Federal Transit Administration and are
not comparable with earlier years.

Incident figures include collisions with
vehicles, objects, and people, derailments / vehicles going off the road.
Accident figures do not include fires and personal casualties. The drop in
the number of injuries and incidents in
2002 is largely due to a change in definitions by the Federal Transit
Administration, particularly the definition of injuries. Beginning in 2002, only injuries requiring immediate medical treatment away
from the scene qualified as reportable.

Energy consumption for purchased transport is not included.

Other operating
revenue
includes other revenue, non-transported funds and dedicated
and other directly generated funds
.

As of 2007, Federal Transit Authority (FTA)
collected and made available data for rural agencies. Based on this survey,
American Public Transportation Association reassess the distribution of motor
bus and paratransit service. Due to this redistribution, number of motor
buses, paratransit (demand responsive), other categories and number of
employees for these modes are not continuous from 2006 to 2007.

Energy consumption, diesel includes bio-diesel.

SOURCES

1 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables
(Washington,
DC: Annual Issues), tables 41, 42 and
similar tables in earlier years.

1 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

2 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables

(Washington, DC: Annual Issues), table
38 and similar tables in earlier years.

2 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Mar. 7, 2011.

3 1960-2001: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables

(Washington, DC: Annual Issues),
tables 45 to 52 and similar tables in earlier years.

3 2002-09: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

4 1960-2001: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables

(Washington, DC: Annual Issues),
tables 45 to 52 and similar tables in earlier years.

4 2002-09: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

5 American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables

(Washington, DC: Annual Issues), table
15 and similar tables in earlier years.

6 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book
Historical Tables

(Washington, DC: Annual Issues), table 17 and similar tables in earlier
years.

6 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

7 American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), tables 13,
27 and similar tables in earlier years; and Public Transportation Fact Book Historical Tables (Washington, DC: Annual Issues), table 12
and similar tables in earlier years.

8 1960-95: Ibid., American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), table 8 and
similar tables in earlier years; and Public Transportation Fact Book Historical Tables (Washington, DC: Annual Issues), tables 45
to 52 and similar tables in earlier years.

8 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

9 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), table 5 and similar tables
in earlier years; and 2011
Public Transportation Fact Book Historical Tables,
tables 45 to 52.

9 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011

10 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), table 6 and similar tables
in earlier years; and 2011 Public
Transportation Fact Book Historical Tables,
tables 45 to 52.

10 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

11 1960-95: American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), table 7 and similar tables
in earlier years; and 2011
Public Transportation Fact Book Historical Tables
, table 3.

11 1996-2009: U.S. Department of Transportation, Federal Transit
Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

12 American Public Transportation Association, Public Transportation Fact Book (Washington, DC: Annual Issues), table 8 and similar tables
in earlier years; and Public
Transportation Fact Book Historical Tables
(Washington, DC: Annual Issues), table 10 and similar tables in
earlier years.

13 1960-95: American Public Transportation Association, 2011 Public
Transportation Fact Book
Historical Tables, table 30.

13 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

14 1960-95: American Public Transportation Association, 2011 Public
Transportation Fact Book Historical Tables,
table 31.

14 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

15 1960-95: American Public Transportation Association, 2011 Public
Transportation Fact Book
Historical Tables, table 29.

15 1996-2009: U.S. Department of Transportation,
Federal Transit Administration, National
Transit Database

(Washington, DC.: Annual Reports), available at
http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/data.htm as of Jan. 20, 2011.

16 1960-2006: Fatalities
and Injured persons:
U.S.
Department of Transportation, Federal Transit Administration, Transit Safety and Security Statistics
and Analysis Annual Report

(previously Safety Management Information Statistics - SAMIS), available at
http://transit-safety.volpe.dot.gov/Data/samis/default.asp as of Feb. 22,
2010. 2007-09: U.S. Department of Transportation, Federal Transit
Administration, Office of Program Management, personal communications, Jan.
08, 2010; Sept. 17, 2010 and Feb. 25, 2011.

16 1960-2005:
Incidents:
U.S. Department
of Transportation, Federal Transit Administration, Transit Safety and Security Statistics
and Analysis Annual Report

(previously Safety Management Information Statistics - SAMIS), available at
http://transit-safety.volpe.dot.gov/Data/samis/default.asp as of Feb. 22,
2010. 2006-09: U.S. Department of Transportation, Federal Transit
Administration, Office of Program Management, personal communications, Mar.
08, 2010; Sept. 17, 2010 and Feb. 25, 2011.

17 U.S. Department of Transportation, Federal Transit
Administration, Office of Program Management, personal communications, Sept.
5, 2007; Jan. 8, 2010; Mar. 8, 2010; Sept. 17, 2010 and Feb. 25, 2011.

Updated: Sunday, May 21, 2017